REGULAMIN ORGANIZACJI

I FUNKCJONOWANIA USŁUG TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO DOOR-TO-DOOR

W GMINIE DOMANIÓW

Urzad_Gminy_Domaniow_logo-duże

logo

Domaniów grudzień 2020

REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA USŁUGI TRANSPORTU INDYWIDUALNEGO DOOR-TO-DOOR W GMINIE DOMANIÓW

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Działania zmierzające do ułatwienia aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców Gminy Domaniów w ramach projektu „ Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” poprzez zapewnienie przez Gminę Domaniów usług indywidualnego transportu door to door od dnia 01.01.2021 do dnia 30.09.2022 r.

§ 2

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o:

1. Regulamin – rozumie się przez to „Regulamin organizacji i funkcjonowania usług transportu indywidualnego door to door w Gminie Domaniów”,

2. Osobie niepełnosprawnej – rozumie się przez to osobę posiadającą ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz osobę do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, szczegółowo określone w § 3 ust. 5 i 6 niniejszych Zasad,

3. Osoba wspierana – rozumie się przez to osobę niepełnosprawną, osobę z potrzebą w zakresie mobilności,

4. Opiekunie – rozumie się przez to opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5. Mieszkańcu – rozumie się przez to osobę zamieszkałą na terenie Gminy Domaniów,

6. Zgłoszeniu – rozumie się przez to zamówienie usługi przewozu osób niepełnosprawnych dokonane u przewoźnika telefonicznie, drogą elektroniczną bądź na piśmie,

7. Przewozie – rozumie się przez to usługę przewozu osób niepełnosprawnych,

8. Pojeździe – rozumie się przez to pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych,

9. Łączeniu kursów – rozumie się przez to przewóz dwóch lub więcej osób niepełnosprawnych na ustalonej trasie,

10. Kursie – rozumie się przez to przejazd z miejsca podstawienia pojazdu do miejsca docelowego wyznaczonego przez pasażera bądź jego opiekuna.

11. Aktywizacja społeczno-zawodowa- rozwijanie aktywności społecznych, zawodowych, publicznych przez osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Zwiększenie szans rozwoju, udziału w edukacji , korzystaniu z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.

Rozdział II

Ogólne zasady organizacji i funkcjonowania usługi transportu indywidualnego

§ 3

1. Do korzystania z przewozów uprawnione są osoby:

1) zamieszkujące na terenie Gminy Domaniów,

2) w wieku powyżej 18 roku życia,

3) oświadczenie o potrzebie wsparcia w zakresie mobilności w ramach jednej z wymienionych przesłanek:

  1. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument,

  2. osoby w wieku emerytalnym,

  3. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim,

  4. osoby poruszające się o kulach,

  5. osoby posiadające ograniczoną możliwość poruszania się,

  6. osoby niewidome i słabo widzące,

  7. osoby głuche i słabo słyszące,

  8. osoby głuchoniewidome,

  9. osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi.

2. Przewozy osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności realizowane są w granicach administracyjnych powiatu oławskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Domaniów, miasta Oława oraz miasto Wrocław.

3. Przewozy osób świadczone są najkrótszą trasą.

4. Przewozy realizowane od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 17:00. W soboty, niedziele oraz dni świąteczne przewozy nie są realizowane.

5. Zapotrzebowanie na usługę zgłaszane jest min. 2 dni przed jej realizacją wraz ze wskazaniem destynacji, celu oraz terminu (dzień, godzina wyjazdu, powrotu) oraz informacji czy osoba zamawiająca usługę będzie potrzebowała wsparcia asystenta w trakcie jej realizacji.

6. Każda z osób korzystająca z usług transportu door to door będzie mogła skorzystać z niego max. 8 razy w miesiącu.

7. Usługa będzie mogła być zamawiana telefonicznie pod nr 71/ 301-73-73 lub mailowo na adres domaniowgops@wp.pl lub bezpośrednio u dyspozytora w GOPS w Domaniowie.

8. Cel przejazdu w ramach usługi door to door powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

9. Przejazd w ramach usługi door-to-door jest nieodpłatny.

Rozdział III

Uprawnienia i obowiązki osoby wymagającej usługi transportu

§ 4

1. Zgłoszenia transportu przyjmowane są z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub telefonicznie, w dni powszednie w godzinach: od 7:00 do 15:00. W zgłoszeniu należy podać:

– dane osobowe osoby zgłaszającej oraz pasażera, adres zamieszkania, numer telefonu;

– datę i godzinę wykonania transportu;

– miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe, ewentualnie trasę przejazdu.

2. Po przyjeździe transportu do ustalonego miejsca odbioru osoba potrzebująca wsparcia, pasażer

winna okazać uprawnienia do skorzystania z usługi na podstawie oświadczenia (załącznik nr 1).

3. W każdym przypadku o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Osoba potrzebująca wsparcia ma prawo do korzystania z pomocy asystenta bądź osoby towarzyszącej, np. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się z budynku do pojazdu i z pojazdu do budynku (miejsca docelowego).

5. Osoba, z którą nie można nawiązać bezpośredniego kontaktu, może korzystać z usługi tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

6. Osoba ma prawo do przewozu bagażu mieszczącego się w pojeździe bez utrudniania korzystania z niego przez innych pasażerów i bez zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

7. Osoba korzystająca nie ponosi żadnych kosztów i opłat za usługę transportu.

8. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazanym zasadom bezpieczeństwa przewozu.

9. Pasażer ma obowiązek przestrzegania regulaminu usługi transportu.

Rozdział IV

Uprawnienia i obowiązki świadczących usługę transportu

§ 5

I. Do obowiązków kierowcy należy:

1. transport użytkowników usług z miejsca zamieszkania do wskazanej przez użytkownika lokalizacji, w której świadczone są działania z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej,

2. przyjmowanie zleceń przejazdu od dyspozytora,

3. dbałość o ogólny stan techniczny i wizualny pojazdu,

4. przyjmowanie od osoby wspieranej oświadczeń (załącznik nr 1) o spełnieniu kryteriów uprawniających do skorzystania z usługi transportu,

5. przekazywanie zebranych oświadczeń do dyspozytora,

6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość weryfikacji wiarygodności składanych oświadczeń w możliwym momencie realizacji usługi zakresie, poprzez żądanie odpowiedniego dokumentu (orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego) wskazującego na ograniczenia w mobilności i w razie uzasadnionych wątpliwości odmówić przejazdu.

7. utrzymanie gotowości przewozowej pojazdu.

II. Do uprawnień kierowcy należy:

1. prawo do łączenia kursów w celu maksymalnego wykorzystania przebiegu środka transportu,

2. prawo do odmowy wykonania zamówionego przewozu w razie:

a. przewożenia przez osobę bagażu zagrażającego bezpieczeństwu innych pasażerów, bądź kierowcy,

c. widocznego stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

e. agresywnego zachowania osoby,

3. prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na wykonanie usługi na określony dzień i godzinę, jeżeli przewóz wykraczać będzie poza zdolność przewozową, powiązaną z wcześniej złożonymi zgłoszeniami. W takiej sytuacji kierowca może zaproponować ustalenie innego terminu realizacji transportu.

III. Do zakresu obowiązków asystenta należy:

1. udzielenie niezbędnej pomocy osobie wspieranej w dotarciu do i z pojazdu z miejsca zamieszkania i dotarciu do ustalonego miejsca podróży,

2. zbieranie dobrowolnych ankiet od użytkowników służących dokonaniu analizy satysfakcji klientów, (załącznik nr 2),

3. dbałość o ogólny stan techniczny i wizualny pojazdu,

4. dbałość

IV. Do zadań dyspozytora należy:

1. monitorowanie pracy kierowcy i asystenta,

2. przyjmowanie i rozdysponowywanie zleceń,

3. nadzór nad aktualnym stanem technicznym pojazdu,

4. dbanie o terminowe przeglądy samochodu,

5. raportowanie i ewaluacja zrealizowanych zleceń,

6. przestrzeganie czasu pracy kierowcy i asystenta,

7. ustalanie dziennych harmonogramów przejazdu,

8. analiza szczególnych potrzeb użytkowników przejazdu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin Usług zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Domaniów oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.

Skip to content