Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie.

 • data publikacji strony internetowej: 20.08.2018
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Stowarzyszenia prowadzona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Pliki PDF mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo
 • Strona zawiera skany dokumentów

Udogodnienia

 • widoczny piktogram przywołujący funkcje dostępności: zmiana kontrastu, podświetlenie linków, zmiana rozmiaru tekstu, zmiana odstępu tekstów, zatrzymanie animacji, zmiana kursora, zmiana czcionki
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • dostępna audiodeskrypcja filmów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono: 04.04.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Violettą Piątkowska.

Email: manager@tecza-olawa.pl, telefon 782 680 094

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zwartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie , o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz o sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dnia od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe , podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Stowarzyszenia Wiesława Pohoriło
 • Adres: ul. 3 Maja 18j/u-18l/u, 55-200 Oława
 • E-mail: zarzad@tecza-olawa.pl
 • Telefon : 603238631

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, w którym znajduje się Ośrodek Terapeutyczno –Rehabilitacyjny, Warsztat Terapii Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Do obiektu prowadzą 4 wejścia nie wymagające podjazdów lub schodów. Wszystkie drzwi otwierane ręcznie.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na drzwiach obiektu umieszczone są nazwy poszczególnych placówek.
 • Przed obiektem, przy każdym wejściu zlokalizowane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku wszystkie tabliczki opisujące nazwę/zastosowanie pomieszczenia wykonane są również w alfabecie brajla.
 • Wszystkie pomieszczenia użytkowane przez osoby niepełnosprawne ( miejsca pracy, gabinety, sale rehabilitacyjne, toalety, lokal gastronomiczny, korytarze) są w pełni dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach.
 • Na terenie obiektu istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

 • Możliwość skorzystania z tłumacza migowego, po uprzednim uzgodnieniu

Wniosek o zapewnienie dostępności

Link do wniosku

 

Skip to content