INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY 

przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

W przypadku chęci umieszczenia Pani/Pana CV w naszej bazie prosimy o dopisanie  następującej zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”  w Oławie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Dzięki tej zgodzie, będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem w czasie przyszłych rekrutacji, co zwiększy szanse na zatrudnienie.

W każdym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, wysyłając informację na adres mailowy iod@tecza-olawa.pl.

Kto jest administratorem danych?
Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 18 j/u-18 l/u, 55-200 Oława, dalej zwane SPD „Tęcza”.

Jak skontaktować się z administratorem danych?
Administrator umożliwia kontakt za pomocą telefonu: 782-371-728, e-maila:  zarzad@tecza-olawa.pl, drogą pocztową: ul. 3 Maja 18 j/u-18 l/u, 55-200 Oława bądź bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy bezpośrednio w siedzibie SPD „Tęcza” bądź pod adresem e-mail: iod@tecza-olawa.pl

Jakie jest źródło danych?
Dane kandydata do pracy zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

W jakim celu administrator przetwarza dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?
Administrator przetwarza dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych kandydata będzie:

  • w przypadku przetwarzania danych w czasie przyszłych rekrutacji i/lub przekazania dodatkowych danych w CV niewymienionych w przepisach prawa – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku prowadzenia bieżącej rekrutacji, przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądnie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku prowadzenia bieżącej rekrutacji, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku   z art. 221 §1 kodeksu pracy,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej rekrutacji.

Jak długo administrator będzie przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji, tj. do 6 miesięcy od przekazania danych.
Jeśli kandydat wyrazi na to zgodę, Administrator ma prawo przetwarzać dane kandydata również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych. 

Z kim administrator dzieli się danymi?
Administrator nie udostępni nikomu danych osobowych bez wyraźnej zgody kandydata do pracy, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa niżej, tj.;

  • osobom upoważnionym, działającym wewnątrz struktury Administratora, tj. pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom, którym dane zostały powierzone, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  • innym odbiorcom danych w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, np. uprawnionym organom.

Czy administrator przekazuje dane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Czy administrator podejmuje decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?
Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

Jakie są uprawnienia kandydata do pracy?
Kandydatowi do pracy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo do wycofania zgody.
W przypadkach określonych przepisami prawa kandydatowi do pracy przysługuje prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Kandydatowi do pracy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Skip to content